Leveringsvoorwaarden

Inleiding

In de leveringsvoorwaarden zijn de rechten en plichten beschreven die over en weer gelden voor onze cliënten en medewerkers, om zo aan de voorwaarden voor een optimale zorg- en/of dienstverlening te kunnen voldoen. De leveringsvoorwaarden maken onderdeel uit van uw zorgovereenkomst.
Ondertekening van de zorgovereenkomst betekent dat u ook akkoord gaat met deze leveringsvoorwaarden.

 • Hoofdstuk 1 geeft het algemene gedeelte weer. Dit is van toepassing op alle cliënten die gebruik maken van de zorg- en/of dienstverlening van Thuiszorg ELELE. Tevens geldt hoofdstuk 1 evenwel voor de medewerkers.
 • Hoofdstuk 2 tot en met 7 betreffen de specifieke voorwaarden van de verschillende diensten/zorgproducten van Thuiszorg ELELE. Uiteraard zijn deze alleen van toepassing op de cliënten die de betreffende zorg ontvangen en is van toepassing op de medewerkers. Een aantal keren wordt er verwezen naar reglementen en/of procedures, deze zijn op onze website te vinden en kunt u eveneens bij ons opvragen.

Wij hopen u zo duidelijkheid te verschaffen in de voorwaarden die gelden voor de verschillende diensten die Thuiszorg ELELE levert. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, schroom dan niet om dit ons te laten weten.

1. Algemene leveringsvoorwaarden

1.1. Deskundigheid en kwaliteit van onze medewerkers
De medewerkers van Thuiszorg ELELE zijn deskundig en leveren kwalitatief goede zorg. Zij gaan regelmatig opleiding en bijscholing volgen, zodat zij over verantwoorde kennis en kunde kunnen blijven beschikken. Zij werken, als het verpleegkundigen betreft, conform de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Medewerkers handelen volgens de beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden, waarin onder andere het volgende staat vermeld:

 • Wij treden u in gelijkwaardigheid en vertrouwen tegemoet;
 • Wij zorgen dat u de juiste zorg en juiste zorgverlener krijgt, waarbij uw zorgbehoefte uitgangspunt is;
 • Wij zorgen dat u meebeslist in uw behandeling en/of zorgverlening;
 • Wij zorgen dat u zich veilig en ondersteund voelt;
 • Wij zwijgen over al hetgeen dat aan ons als geheim is toevertrouwd;
 • Wij gaan zorgvuldig om met uw bezittingen;
 • Wij houden ons aan gemaakte afspraken;
 • Wij nemen geen cadeaus of beloningen voor onszelf aan.

1.2 Arbeidsomstandigheden
Conform de Arbeidsomstandighedenwet stelt de instelling eisen aan de omstandigheden waaronder de medewerkers werken. Dat doet de instelling aan de hand van een Arbocheck en betreft onderwerpen als veiligheid, werkomgevingf, hygiëne, lichamelijke belasting en werkmateriaal.

Veiligheid, werkomgeving en hygiëne:

 • De woning van de cliënt moet essentiële voorzieningen bevatten, zoals: verwarming, gas, water en elektra. Verder moet de woning geschikt zijn om noodzakelijke hulpmiddelen te plaatsen en te gebruiken.
 • In de woning moeten algemene veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn, zoals veilige elektrische bedrading en contactdozen.
 • Thuiszorg ELELE gaat ervan uit dat u en de medewerker volgens algemeen aanvaardbare omgangsnormen met elkaar omgaan. Agressief gedrag, seksuele intimidatie en dergelijke zullen leiden tot het onmiddellijk stoppen van de hulpverlening conform de Zorg Weigeringsprocedure.
 • Ingeval een zorgverlener zich bedreigd of duidelijk gehinderd voelt door een huisdier zal in overleg met u naar een bevredigende oplossing voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden gezocht.
 • Medewerkers van de thuiszorg roken niet bij u in huis, mede ter bescherming van de pasgeborene, zieke of inwonenden. Indien u zelf of een van uw huisgenoten rookt, dan verwachten wij dat u hier op een dusdanige manier rekening mee houdt, zodat de medewerker er geen hinder van ondervindt. Mocht dit toch het geval zijn en de medewerker vindt dit hinderlijk dan zoeken wij naar een andere medewerker voor u.
 • Gevaarlijke stoffen, zoals ammoniak en zoutzuur, mogen niet door de zorgverlener worden gehanteerd.
 • U dient de zorgverlener op de hoogte te stellen van informatie die van belang kan zijn voor de hygiëne en veiligheid, bijvoorbeeld in geval van besmettingsgevaar. Een besmettelijke ziekte vlak voor of tijdens de periode van de zorgverlening dient gemeld te worden aan Thuiszorg ELELE, zodat maatregelen getroffen kunnen worden.
 • De zorgverleners werken op basis van hygiënerichtlijnen van de organisatie en in dat kader stelt u tenminste zeep en een schone handdoek of keukenrol beschikbaar.
 • Uw woning mag niet zodanig vervuild zijn dat de zorgverlener of het zorgverleningsproces wordt geschaad. Thuiszorg ELELE kan de zorg (tijdelijk) weigeren als sprake is van slechte hygiënische omstandigheden. Thuiszorg ELELE kan bemiddelen tussen u en een andere instantie om ervoor te zorgen dat de situatie verbetert zodat de zorginzet kan worden gecontinueerd.

Fysieke belasting en werkmateriaal:

De zorgverlener verricht de werkzaamheden op ergonomisch verantwoorde wijze. Deze werkwijze is gebaseerd op de normen uit de Arbeidsomstandighedenwet. Om lichamelijke klachten van de zorgverlener te voorkomen is het volgende nodig:

 • Bij het helpen op bed moet het bed op heuphoogte (kunnen) worden ingesteld;
 • Bij het helpen op bed moet u aan beide kanten van het bed op armlengte bereikbaar zijn;
 • In de (slaap)kamer en/of douche moet voldoende bewegingsruimte aanwezig zijn om verzorgende handelingen verantwoord uit te kunnen voeren;
 • Bij werkzaamheden onder heuphoogte of boven schouderhoogte kunnen per situatie aanpassingen nodig zijn.
 • Per situatie kunnen hulpmiddelen nodig zijn. Om dit mogelijk te maken kan de zorgverlener u of de mantelzorger aangeven hulpmiddelen te lenen of te huren. Over de mogelijke hulpmiddelen kan de zorgverlener u adviseren en behulpzaam zijn bij het (tijdelijk) verkrijgen van deze hulpmiddelen. Bijvoorbeeld om u te kunnen tillen kan het nodig zijn dat tilhulpmiddelen (tilliften) noodzakelijk zijn. Voor hulpmiddelen ten behoeve van het aan- en uittrekken van steunkousen geldt dat u deze zelf dient aan te schaffen.
 • De zorgverleners hebben voor een aantal werkzaamheden bepaalde veilige en deugdelijke werkmateriaal nodig. Indien deze materialen niet voorhanden zijn kunnen de werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Deze materialen zijn vermeld in de Arbocheck die u kunt vinden in uw zorgdossier.

Het is de bedoeling dat u in het belang van de gezondheid van onze medewerkers meewerkt aan het creëren van goede arbeidsomstandigheden. In situaties waarin u bij de uitvoering van de werkzaamheden de voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden niet accepteert, kan in het uiterste geval overgegaan worden tot zorgweigering conform de zorgweigeringsprocedure van Thuiszorg ELELE.

1.3 Omgang met uw gegevens
Thuiszorg ELELE hanteert ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënten een privacyreglement, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medewerkers verstrekken desgevraagd inlichtingen over uw zorgsituatie aan andere hulpverleners die betrokken zijn bij uw behandeling, maar zij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke levenssfeer daarbij niet wordt geschaad. Verstrekking vindt alleen plaats indien dit noodzakelijk is voor een goede hulpverlening (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst). Verstrekking van gegevens aan derden zal uitsluitend met uw toestemming gebeuren. Thuiszorg ELELE gaat er vanuit dat u ook de privacy van onze medewerkers respecteert.

1.4 Uniformen
Het dragen van een uniform is voor medewerkers van Thuiszorg ELELE tijdens de uitvoering van werkzaamheden verplicht bij begeleiding, persoonlijke en huishoudelijke verzorging. Voor sommige activiteiten zijn in verband met de hygiënevoorschriften aanvullend een schort, handschoenen en dergelijke vereist.

1.5 Legitimeren
Het dragen van werkkleding voorzien van de logo van Thuiszorg ELELE is voor alle medewerkers van Thuiszorg ELELE  verplicht om zich als medewerker van Thuiszorg ELELE bij u te kunnen legitimeren.

1.6 Overmacht
In overmachtsituaties kan het gebeuren dat de medewerker niet (op tijd) bij u aanwezig kan zijn. Onder overmachtsituaties worden onder meer doch niet daartoe beperkt, verstaan: onverwachte verkeerssituaties, noodsituaties bij andere cliënten of het niet beschikbaar hebben van personeel door ziekte. Bij het niet beschikbaar hebben van personeel door ziekte zorgt Thuiszorg ELELE zo spoedig mogelijk voor vervanging.

1.7 Sleutelgebruik
In principe worden er door de medewerkers van Thuiszorg ELELE geen gebruik gemaakt van sleutels de toegang verschaffen tot uw woning. Conform de regeling Sleutelbeheer kan in uitzonderlijke gevallen hiervan worden afgeweken; in dat geval zal er een sleutelcontract met u worden opgesteld.

1.8 Dossiervorming
Onze medewerkers dragen zorg voor een goede verslaglegging met betrekking tot uw behandeling of zorgverlening. Zij zijn dat ook verplicht conform de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst. Uw gegevens worden vastgelegd in uw dossier bij u thuis. Al uw gegevens zijn hiermee voor u ter inzage. Bij afsluiten van de zorg, zal het dossier gedurende vijftien jaar bewaard blijven conform de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst.

1.9 Boodschappen
Voor het doen van boodschappen geldt de volgende procedure:
Onze medewerkers kunnen alleen slechts zeer tijdelijk geld van u in bezit hebben. Het betreft dan uitsluitend die situaties waarbij het doen van boodschappen geïndiceerd is. Voor het doen van boodschappen dient u de medewerker van Thuiszorg ELELE een aannemelijk bedrag mee te geven. De overhandiging van en de hoeveelheid geld dienen vastgelegd te worden in het zorgdossier wat door u en door de betreffende medewerker ondertekend wordt. In voorkomende gevallen zal de uitvoerende meteen na het doen van boodschappen de uitgaven verantwoorden naar u of uw vertegenwoordiger door overlegging van de kassabon en teruggave van het resterende geld. Ook de teruggave van het geld dient ondertekend verantwoord te worden in het zorgdossier. U dient de medewerker nooit uw pincode te verstrekken. Het buiten bovengenoemde procedure handelen is op uw eigen risico. Thuiszorg ELELE en haar medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid bij verlies of diefstal van uw geld.

1.10 Gebruik van vervoermiddelen voor het werk
Onze medewerkers mogen geen gebruik maken van uw auto of andere vervoersmiddelen. Indien onze medewerker een boodschap voor u doet, waarbij vervoer noodzakelijk is, dan gebeurt dit met het vervoermiddel van de medewerker. De kosten worden u in rekening gebracht. Medewerkers van Thuiszorg ELELE mogen in geen geval derden, waaronder uzelf, vervoeren. Overtreding van deze regel door u of door derden, al dan niet als gevolg van noodsituaties en al dan niet op uw verzoek of verzoek van derden, gebeurt op uw eigen risico.

1.11 Pauzes
Indien de medewerker op een dag langere tijd hulp heeft verleent, bestaan er ten aanzien van de pauzes de volgende afspraken:
Als de medewerker meer dan vijf uur aaneengesloten bij u werkt, heeft men rond het middaguur recht op een lunchpauze van minimaal 30 minuten en maximaal 1 uur. Deze tijd geldt niet als werktijd.
Werkt men een hele ochtend of middag (drie uur of meer aaneengesloten) bij u, dan is een korte koffie- of theepauze van circa 15 minuten gebruikelijk. Deze pauzes vallen wel binnen de werktijd. Deze afspraken zijn conform de Arbeidstijdenwet en de CAO van onze medewerkers.

1.12 Stagiaires
Het kan voorkomen dat een zorgverlener een stagiaire meebrengt. Thuiszorg ELELE is een opleidende instelling en wij hopen dat u hier begrip voor heeft. Als u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van een stagiaire dan kunt u dit aangeven.

1.13 Meldingen Incidenten Thuiszorg 
Medewerkers van Thuiszorg ELELE zijn verplicht om (bijna) incidenten die in de hulpverlening plaats vinden te melden aan de leidinggevende van Thuiszorg ELELE. De leidinggevende analyseert en doet verbetervoorstellen. Hiermee wil Thuiszorg ELELE enerzijds de zorg- en dienstverlening aan haar cliënten waarborgen en anderzijds een bijdrage leveren aan een veilige werkomgeving voor haar medewerkers.

1.14 Klachtenbehandeling
Ondanks de zorgvuldigheid die Thuiszorg ELELE en haar medewerkers betrachten, kan het voorkomen dat u een klacht heeft over onze zorgverlening. U kunt deze klacht bespreken met de direct betrokkene. Mocht uw klacht niet op een bevredigende wijze zijn opgelost, dan kunt uw klacht schriftelijk voorleggen aan de directie. Daarnaast heeft u ten alle tijde de mogelijkheid om uw klacht neer te leggen bij de onafhankelijke externe klachtencommissie. Thuiszorg ELELE is aangesloten bij de externe klachtencommissie SKGN (Stichting Klachtenregeling Gezonheidsregio Nijmegen). Voor de procedure met betrekking tot het indienen van een klacht bij SKGN, verwijzen wij u naar het kopje “klachten en suggesties” op onze website of de folder van onze externe klachtencommissie die u bij ons kunt opvragen.

1.15 Betalingsvoorwaarden
Thuiszorg ELELE hanteert inzake het in rekening brengen van gemaakte kosten betalingsvoorwaarden. Deze betalingsvoorwaarden zijn bij ons op te vragen.

1.16 Wijziging
Thuiszorg ELELE is gerechtigd de leveringsvoorwaarden te wijzigen. Wijziging voor lopende overeenkomsten treden pas in werking drie maanden na bekendmaking ervan, tenzij het een wijziging op grond van de Wet of jurisprudentie betreft in welk geval een wijziging direct ingaat.

2. Specifieke leveringsvoorwaarden Verplegen & Verzorgen

2.1 Indicatiestelling
Om thuiszorg vanuit de WLZ/WMO/ZVW te kunnen ontvangen is een positieve indicatiestelling door het Centraal Indicatiestelling Zorg (CIZ) / gemeente / Wijkverpleegkundige (NIV5) noodzakelijk.

2.2 Eigen bijdrage

Voor de thuiszorg in het kader van de WMO bent u een door de minister jaarlijks vastgestelde eigen bijdrage per uur verschuldigd, afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen. Het aantal geleverde uren thuiszorg wordt door onze medewerkers vastgelegd en u/ of uw wettelijke vertegenwoordiger tekent voor akkoord. De rekening met betrekking tot deze eigen bijdrage ontvangt u van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Indien u het niet eens bent met de rekening die u ontvangt, dient u contact op te nemen met het CAK.. Thuiszorg ELELE kan u daarbij helpen.

2.3 Overeenkomst
Op basis van het indicatiebesluit van het CIZ of de gemeente worden met u concrete afspraken gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in de zorgovereenkomst en in het zorgplan, die zich in het zorgdossier bij u thuis bevinden.

2.4 Werken met een eerstverantwoordelijke
Bij verpleging en verzorging wordt u een eerstverantwoordelijke hulpverlener aangewezen. Dit is een verpleegkundige of verzorgende. Met deze eerstverantwoordelijke hulpverlener kunt u alle zaken bespreken met betrekking tot de zorgverlening.

2.5 Meerdere hulpverleners
Thuiszorg ELELE zal het aantal hulpverleners waar u mee te maken krijgt zo beperkt mogelijk houden. Omdat de hulpverleners veelal in deeltijd werken of omdat zij recht hebben op vakantie en verlof, een keer ziek kunnen zijn en u hulp nodig heeft op verschillende dagdelen, is het niet altijd mogelijk u te voorzien van dezelfde hulpverleners.

2.6 Tijdstip zorgverlening
Thuiszorg ELELE wil zoveel mogelijk tegemoet komen aan uw wensen omtrent het tijdstip van de zorgverlening. De planning wordt hier zo goed mogelijk op afgestemd. Er geldt hierbij een voorrangsregeling; hierin zijn, onder andere op basis van medische gronden, cliëntencategorieën die prioriteit hebben vastgelegd.

2.7 Verhindering
In geval van verhindering/afwezigheid is Thuiszorg ELELE genoodzaakt de reeds geplande uren en de gemaakte kosten in rekening te brengen.

2.8 Aanwezigheid
Tijdens het verrichten van de huishoudelijke verzorging dient u aanwezig te zijn.

2.9 Toegang tot de woning
Het is onze medewerkers in principe niet toegestaan een sleutel van uw woning in hun bezit te hebben. Het is echter duidelijk dat onze medewerkers uw woning binnen moeten kunnen komen als ter plaatse zorg verleend moet worden. Indien toegang tot de woning alleen gerealiseerd kan worden door het beschikbaar stellen van sleutels kunt u de voorwaarden waaronder dit kan/mag gebeuren opvragen bij Thuiszorg ELELE.

2.10 Prikaccidenten voorkomen
Indien u of uw huisgeno(o)t(en) thuis medicatie en dergelijke per injectie moet (laten) toedienen dan dient u ervoor te zorgen dat u:

 • In het bezit bent van een goed afsluitbare naaldencontainer;
 • De naalden onmiddellijk na gebruik hierin gedeponeerd worden;
 • Volle containers bijtijds vervangt.

Uw hulpverlener kan u hierin adviseren en/of ondersteunen.

2.11 Gebruik van transferhulpmiddelen
Als bij uw zorgverlening gebruik wordt gemaakt van transferhulpmiddelen die door uzelf zijn aangeschaft of door de gemeente in bruikleen zijn gesteld, zoals bijvoorbeeld een rolstoel, tillift, stalift, rollator e.d., dan bent u zelf verantwoordelijk voor de staat en het onderhoud hiervan. Indien door onze medewerkers gebreken geconstateerd worden dan dient u dit onverwijld te laten repareren, in gebreke blijven hiervan kan de medewerker het transferhulpmiddel weigeren en zonodig de zorgweigeringsprocedure opstarten. Eventueel kan Thuiszorg ELELE u helpen ter overbrugging bij onderhoud of reparatie tijdelijk een transferhulpmiddel te regelen.

2.12 Evaluatie van de zorgverlening
Regelmatig wordt met u op vooraf vastgestelde momenten de zorgverlening geëvalueerd. Bekeken wordt hoe de zorgverlening, in relatie tot de vastgestelde doelstelling(en), tot dan toe verlopen en door u ervaren is en of bijstelling van afspraken nodig is. U kunt ook altijd zelf een evaluatiegesprek aangaan.

2.13 Wijziging/bijstelling van de overeenkomst
De overeenkomst kan onder meer gewijzigd/bijgesteld worden:

 • Indien de zorg wijzigt na herindicering;
 • Op basis van een evaluatiegesprek.

2.14 Beëindiging van de overeenkomst
De overeenkomst kan door de cliënt beëindigd worden:

 • De zorgverlening in overleg met de klantmanager wordt beëindigd;
 • Uw zorgvraag vervalt;
 • U verhuist naar een woonplaats buiten het werkgebied van Thuiszorg ELELE;
 • De indicatie vervalt.

2.15 Opzegtermijn
Ingeval u de zorg wilt stoppen/beëindigen dan dient u te houden aan een opzegtermijn van 8 weken. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden. Indien een opzegtermijn van 8 weken niet in acht wordt genomen, zal Thuiszorg ELELE genoodzaakt zijn de reeds geplande zorguren bij u te declareren.